សំឡេងប្រកូកប្រកាសពីគណៈកម្មការទូក តាមឧបករណ៍បំពងសំឡេងបន្លឺឡើងដោយនិយាយភាសាខ្មែរខ្លះ ភាសាឥស្លាមខ្លះ មុខវិហារឥស្លាមកូឡាលោម នៅជាប់មាត់ច្រាំងទន្លេ បន្តិចក្រោយមកកីឡាករទូកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីចំណតទូកមួយនេះ។

SOURCE: https://vodkhmer.news/2019/11/08/cul-islam-community-commited-get-champion/