សប្ដាហ៍នេះ យើងរៀនសូត្រ អំពីការថតរូបបែបសារព័ត៌មាន ដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងព្រឹត្តិការណ៍ និងការធ្វើរឿងបែបពិពណ៌នា។ ខ្ញុំក៏បានរៀន ផងដែរ អំពី របៀបធ្វើ Vox Pop (Voice of the people)។

លើសពីនេះទៅទៀត ខ្ញុំបានសិក្សាពីរបៀបសរសេរ Soft Lead និង Digital Security (Strong Passwords and Pass Phrase)។

បទពិសោធន៍សំខាន់សម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺមិនទាន់ចេះជ្រើសរើសរឿង និងគ្រប់គ្រងការសម្ភាសន៍ ជាពិសេសគឺរបៀបរបប។