ក្នុងសប្តាហ៍ទី៥នេះ អ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺការចេះគិតច្រើនជាងមុន។ កាលពីមុនខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់រឿងអ្វីទៅជាពត៌មាន។ តែពេលខ្ញុំបានរៀន ធ្វើអោយខ្ញុំច្បាស់លាស់ពីពត៌មាន គឺមានន័យថា មិនមែនអ្វីៗសុទ្ធតែជាដំណឹងនោះទេ គឺវាត្រូវការប្រភពរបស់ ពីភាគីពាក់ព័ន្ធច្បាស់លាស់ ឈរលើការពិត ទើបអាចផ្តល់ដំណឹង នោះទៅអ្នកតាមដានបាន។ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមរៀនគិត បានច្រើនជាងមុន គ្រប់តែរឿងវាទាមទារអោយ យើងគិតរកនឹកសរសេរ ដើម្បីបានចំណីគំនិតទៅកាន់អ្នកតាមដាន។