ខ្ញុំឈ្មោះ យី សារ៉ាត់ ជា​សិក្ខាកាម​CCIM​ជុំនាន់ទី២។

នៅ​ក្នុង​សប្តាហ៍៧​នេះខ្ញុំ​បាន​ចំណះ​ដឹងបន្ថែម​ដោយ​បាន​លោកមេធាវី សេក សុភ័ណ្ឌ បង្រៀន​ច្បាប់​ស្តីពី​របប​សារព័ត៌​មាន​ដល់​ខ្ញុំឲ្យយល់​ដឹង​បន្ថែម​ពីការ​ធ្វើ​ព័ត៌​មាន​ឲ្យស្រម​ទៅនឹង​ច្បាប់​ដោយ​មិន​ឲ្យ​ចាក​ពីច្បាប់​នេះ​ឡើយ។

លើស​ពីនេះ​ទៅទៀត​គាត់​បាន​បង្រៀន​បន្ថែ​មនឹង​ពន្យល់​ច្បាប់​ផ្សេងៗទៀត​សម្រាប់​ឲ្យ​ខ្ញុំយល់នឹង​រៀន​ស្រាវ​ជ្រាវ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ដឹម្បី​ឲ្យងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​ធ្វើ​ការងារ។