អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួនសរុប ៩,៧១៧,២៥៨នាក់ ដែលជាអ្នកចាក់លើកទី១ ស្មើនឹង ៩៧ភាគរយបើធៀបនឹងគោលដៅ ១០លាននាក់ ដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងសម្រេច។ នេះយោងតាមរបាយការណ៏របស់ក្រសួងកាពារជាតិ និងក្រសួងសុខាភិបាល។​​

ចំនួនអ្នកចាក់លើកទី២ មានចំនួន ៧,៨៧៤,៨៦៤នាក់ ស្មើនឹង ៧៨ ភាគរយ ហើយចំនួនអ្នកចាក់លើកទី៣ មានចំនួន ៤៨៦,៨៣៤នាក់ ស្មើនឹង ៤.៩ ភាគរយ។ នេះយោងតាមរបាយការណ៏ដដែល។

តាមរបាយការណ៏ ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារ និងយុវជនអាយុ ១២ឆ្នាំ ដល់១៧ឆ្នាំ គិតត្រឹមថ្ងៃដដែល អ្នកចាក់លើកទី១ សម្រេចបាន ៩៩១,២១៥នាក់ ស្មើនឹង ៤៩ភាគរយបើធៀបនឹងគោលដៅ ២លាននាក់។ ចំនួនអ្នកចាក់លើកទី២ មានចំនួនសរុប ២៧,១៤៧នាក់ ស្មើនឹង ១.៣ ភាគរយ៕