ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសថាការស្នើឪ្យអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យស្នើសុំតែមួយគត់សម្រាប់ការស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាកមួយ ចំពោះទំនិញ ឬសេវាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិ។

សេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ ចេញថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ បាននិយាយថា អ្នកដាក់ការសើ្នសុំចុះបញ្ជីម៉ាកដើម្បីកាត់បន្ថយឯកសារមិនចាំបាច់សម្រាប់ការដាក់ពាក្យសើ្នសុំចុះបញ្ជីម៉ាក និងផ្តល់កិច្ចសម្រួលការចុះបញ្ជីម៉ាក។

ដោយអនុលោមតាមមាត្រា ១០ នៃអនុក្រឹត្សស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់៕