សារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន ហៅកាត់ថា ស.ស.រ នៃ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បានបើកសម្ពោធពិព័រណ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍​ជា​ផ្លូវ​ការ​ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌ពី​អតីត​កាល៖ ទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជា​តាមរយៈគំនូរនៅតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)»។ ការតាំង​ពិព័រណ៍បើកឱ្យចូលទស្សនាដោយសេរី ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ និង​មាន​រយៈពេល​៦​ខែ។

ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌ពីអតីតកាល៖ ទិដ្ឋភាព​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា តាមរយៈគំនូរនៅតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)» នៅសារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព៖ តាំង ប៉ហ្គិច)
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌ពីអតីតកាល៖ ទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈគំនូរនៅតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)»​ នៅសារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព៖ តាំង ប៉ហ្គិច)
យុវជន​​កំពុង​ឈរមើល​ពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌ពីអតីតកាល៖ ទិដ្ឋភាព​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា តាមរយៈគំនូរនៅតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)» នៅសារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព៖ តាំង ប៉ហ្គិច)
យុវតីម្នាក់​កំពុង​ឈរមើល​ពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌ពីអតីតកាល៖ ទិដ្ឋភាព​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា តាមរយៈគំនូរនៅតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)» នៅសារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព៖ តាំង ប៉ហ្គិច)
យុវតីម្នាក់កំពុងមើល​ពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌ពីអតីតកាល៖ ទិដ្ឋភាព​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា តាមរយៈគំនូរនៅតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)» នៅសារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព៖ តាំង ប៉ហ្គិច)
អ្នកទស្សនា​​ម្នាក់​កំពុង​ឈរមើល​ពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌ពីអតីតកាល៖ ទិដ្ឋភាព​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា តាមរយៈគំនូរនៅតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)» នៅសារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព៖ តាំង ប៉ហ្គិច)
វត្ថុ​ប្រើប្រាស់ចាស់ៗ​​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រមូល​​ដាក់តាំង​នៅពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌​ពី​អតីត​កាល៖ ទិដ្ឋភាព​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា តាមរយៈគំនូរនៅតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)» នៅ​សារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព៖ តាំង ប៉ហ្គិច)
កាត​រូបភាព​អនុស្សាវរីយ៍​សម្រាប់លក់នៅពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌ពីអតីតកាល៖ ទិដ្ឋភាព​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា តាមរយៈគំនូរនៅតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)» នៅសារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព៖ តាំង ប៉ហ្គិច)
ទិដ្ឋភាពនៅខាងមុខនៃពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌ពីអតីតកាល៖ ទិដ្ឋភាព​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា តាមរយៈគំនូរនៅតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)» នៅសារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព៖ តាំង ប៉ហ្គិច)