អ្នកស្រី សេត ម៉ារីយ៉ាន អាយុ៤៣ឆ្នាំ ជាអាជីវករលក់ត្រីនៅផ្សារលើ​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ អ្នកស្រីប្រកបរបរនេះយូរឆ្នាំមកហើយ។ អ្នកស្រីត្រូវក្រោកពីម៉ោង២ ទៅ៣​ទាបភ្លឺ​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ដើម្បី​ទៅ​ទិញ​ត្រី​នៅ​ផែ​ត្រី​មាត់​ទន្លេ​ផ្សារ​ក្រោម​ មកលក់នៅផ្សារលើ ចាប់ពីម៉ោង៥ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង១២​ថ្ងៃត្រង់។

អ្នកស្រី សេត ម៉ារីយ៉ាន កំពុងធ្វើត្រីលក់ជូនអតិថជន នាថ្ងៃទី​១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព: ឈួន ចាន់រស្មី)
អតិថិជនកំពុងទិញត្រីរបស់អ្នកស្រី សេត ម៉ារីយ៉ាន នាម៉ោង៥:៣០នាទីព្រឹក នៅថ្ងៃទី​១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព: ឈួន ចាន់រស្មី)
អតិថិជនកំពុងទិញត្រីរបស់អ្នកស្រី សេត ម៉ារីយ៉ានាម៉ោង៥:៣០នាទីព្រឹក នៅទី​១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព: ឈួន ចាន់រស្មី)
អ្នកស្រី សេត ម៉ារីយ៉ានកំពុងធ្វើត្រីឱ្យអតិថិជននាម៉ោង៥:៣០នាទីព្រឹក នៅទី​១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព: ឈួន ចាន់រស្មី)
អ្នកស្រី សេត ម៉ារីយ៉ាន ធ្វើត្រីលក់ជូនអតិថិជន នាម៉ោង៥:៣០នាទីព្រឹក នៅទី​១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព: ឈួន ចាន់រស្មី)
ត្រីងៀត និងត្រីធ្វើរួចរបស់អ្នកស្រី សេត ម៉ារីយ៉ាន នាថ្ងៃទី​១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព: ឈួន ចាន់រស្មី)
អ្នកស្រី សេត ម៉ារីយ៉ាន ទិញពីផែត្រីមាត់ទន្លេផ្សាក្រោមមកលក់ចន្លោះពី​៧០ ទៅ៨០គីឡូ​ក្រាម​ ក្នុងនោះ មានត្រីទន្លេត្រីចិញ្ចឹម និងត្រីបែ កាលពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព: ឈួន ចាន់រស្មី)