វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាអ្នកសារព័ត៌មាន ខ្ញុំបានរៀនអំពី អ្វីជាសារព័ត៌មាន​  របៀបនៃការសម្ភាសន៍ របៀបនៃការសរសេរព័ត៌មានសព្វជ្រុងជ្រោយ និងសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មាន។ វគ្គនេះខ្ញុំរៀនជាមួយលោកគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញច្បាស់លាស់។ ខ្ញុំពិតជា មានក្ដីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំង ពេលបានចូលរៀន ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនេះ។