ខ្ញុំបាទឈ្មោះ កង ថា។  ក្រោយពីបានចូលរួមជាសិក្ខាកាម នៅមជ្ឈមណ្ឌល CCIM អស់រយៈពេលពីរសប្តាហ៍ ខ្ញុំបានយល់ខ្លះអំពីបៀបយកព័ត៌មាន របៀបសរសេរ និងស្គាល់ពីរបៀបចាប់យកមុំនៃរឿង។  ខ្ញុំក៏បានដឹងខ្លះៗអំពីរបៀបសរសេរ Headline, Lead, Sublead, Paraphrase, Quote, Background។ ចំណែក ការជ្រើសរើសរឿង គឺត្រូវឲ្យថ្មី សំខាន់ ហើយត្រូវតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។