« ខ្ញុំ​គិត​ថា​មិន​ធ្វើ​ទៅ តើ​បាន​អី​ចឹញ្ចឹម​ជីវិត​ទៅ​មុខ​ទៀត? យើង​នៅ​ផ្ទះ​ដេក​ក្រោកៗ ក៏​វា​មិន​កើត​ យើង​ដើរ​រួច​ដែរហ្នឹង​ មិន​មែន​ដើរ​មិន​រួចឯណា។ បើ​ខ្វាក់​ខ្វិន​អស់​ទៅវា​ដើរ​មិន​រួច នៅ​ជើង​ម្ខាង​អញ្ចេះ​បើ​នៅ​ធ្វើ​បាន​គឺ​ខ្ញុំ​នៅ​ធ្វើ »។

SOURCE: https://vodkhmer.news/2019/10/23/a-disabled-woman-in-kampong-thom-province-has-been-selected-as-a-lime-farmer/?fbclid=IwAR1ll6j4cTbJlKIq7ke3roBu04lL8QPkrBl5_G6ulGe4cdq1ZyeCC1nEvSs