សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា (ស.ស.ស.ក)  បង្កើត «គណៈកម្មាធិការកម្ពុជា វាយតម្លៃសេរីភាពសារព័ត៌មាន» ហៅកាត់ថា «ស៊ីម៉ា» ដោយថា​ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់វិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ។

SOURCE: https://vodkhmer.news/2019/10/30/%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%82%E1%9E%8F%E1%9E%9A/