ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ទៅក្រៅប្រទេស​ ពិសេសប្រទេសថៃ ពលករខ្មែរមួយចំនួន ត្រូវបាន​អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ថា បាន​រង​ការ​កេងប្រវ័ញ្ច​កម្លាំងពលកម្ម ដោយធ្វើការមិន​ទទួល​បាន​ប្រាក់ឈ្នួល ការបង្ខំឱ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងការប្រឈមនឹង​ការ​ចាប់​ខ្លួន​ដាក់​ឃុំ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ពី​សំណាក់​តម្រួតថៃជាដើម។

Source: https://vodkhmer.news/2019/12/05/a-eco-prey-veng-villagers-plating-sugar/