មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា​​រៀប​ចំ​​ពិព័រណ៌​រូបថត​បច្ចុប្បន្ន​ស្តី​អំពី​ «ការ​ក្រឡេក​មើល​របប​សាធារណ​រដ្ឋ​ខ្មែរ» ជាការដាក់តាំង​​​ពិព័រណ៌រូបថតដែលបានមកពីប្រាំមួយប្រភពផ្សេងៗគ្នា ពីឆ្នាំ ១៩៧០ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៥ ។ ការដាក់​ពិព័រណ៌នេះ​បើក​ឱ្យ​ចូល​ទស្សនាដោយ​​សេរី​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២២ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២៤ ដល់​ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។​

យុវតីម្នាក់កំពុង​ថតរូប​ភាពដែលបាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផា​នា​ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (ថតដោយ​៖ ណឺ មិនា)
រូបថតកាល​ពី​សម័យ​សាធារណរដ្ឋ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (ថតដោយ​៖ ណឺ មិនា)
យុវជនម្នាក់​កំពុង​មើល​រូបថត​ដែល​បាន​ដាក់​តាំង​ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (ថតដោយ​៖ ណឺ មិនា)
យុវជនម្នាក់កំពុង​មើល​រូបថត​ដែល​បង្ហាញ​អំពី​ការ​សម្តែង​របាំ​ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (ថតដោយ​៖ ណឺ មិនា)
យុវជនពីរនាក់កំពុង​មើល​រូបថតកាល​ពី​សម័យ​សាធារណរដ្ឋ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (ថតដោយ​៖ ណឺ មិនា)
រូបថតដែលបង្ហាញ​កាល​ពី​សម័យ​សាធារណរដ្ឋ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (ថតដោយ​៖ ណឺ មិនា)