សិក្ខាកាម​សារព័ត៌មាន​ Newsroom Cambodia ជំនាន់ទី១ អះអាងថា ​ទទួល​បាន​នូវចំណេះ​ដឹង និងបទពិសោធន៍​ច្រើន ទាក់ទង​នឹង​ជំនាញ​​សរសេរ​ព័ត៌មាន​ បន្ទាប់​ពី​​បាន​ចូល​​រួម​ក្នុង​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​​អស់រយៈពេល​៣ខែ ដែលរៀបចំ​ដោយ​«មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ» (CCIM)។

Source: https://vodkhmer.news/2019/12/06/first-batch-of-ccim-journalism-training-class-finished-their-study/